Behandel overeenkomst en Algemene voorwaarden

Versie:                                                                       2.0

Datum laatste aanpassing:                                        18-4-2020

Naam Natuurgeneeskundig therapeut:                     J.A. de Weerd

VBAG – Registratie nummer:                                    21711023

RBCZ- Registratie nummer:                                      180355R

AGB Praktijk code:                                                     90-064413

AGB Zorgverleners code:                                          90-105137

Deze behandelovereenkomst is geldig voor alle behandelvormen die worden aangeboden in Praktijk Free Flow, door therapeut J.A. de Weerd. De behandelovereenkomst brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Deze behandelovereenkomst is van kracht op het moment dat cliënt in behandeling is bij Praktijk Free Flow.

De behandelaar en de behandelde verklaren kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden. De volgende bepalingen zijn van toepassing op behandelaar en de behandelde. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

De behandelaar en de cliënt/patiënt verklaren hierbij het volgende overeen te zijn gekomen: 

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Tevens is therapeut verplicht te handelen conform de VBAG-regelgeving (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).
 • De therapeut houdt een cliëntdossier bij. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Wanneer bij wet een langere bewaarperiode wordt vastgesteld, zal dit dossier conform wet- en regelgeving langer bewaard worden volgens vastgestelde bewaartermijn.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich door middel van het intakegesprek- en/of anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (dit is minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt/patiënt verplicht zich relevante actuele informatie aan de therapeut te verstrekken tijdens de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt verstrekte gegevens (t.b.v. het dossier). Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn. De personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt voor de visiteur.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt/patiënt gaat akkoord met de tariefstelling, de betalingswijze en de betalingstermijn van de behandelingen bij Praktijk Free Flow. De betaling dient per factuur overgemaakt te worden, binnen de gestelde betalingstermijn. In onderling overleg kan zo nodig contant worden voldaan.
 • Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim. Er volgt dan eerst een betalingsherinnering. Indien er geen tegen reactie plaatsvindt en betaling uitblijft, dan zal de behandeling worden stopgezet totdat de rekening betaald is.
 • Wanneer cliënt/patiënt in gebreke blijft bij het betalen van een factuur, heeft de therapeut het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van cliënt/patiënt.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut (VBAG: www.VBAG.nl) en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau (TCZ: www.tcz.nl).
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Cliënt/patiënt heeft het privacybeleid van Praktijk Free Flow gelezen en stemt in met dit regelement.
 • Bij Praktijk Free Flow staan ethiek en hygiëne in een hoog vaandel. In praktische zin betekent dit dat je zelf dient te zorgen dat je schoon en gewassen bent bij aanvang van een behandeling. En dat  Zowel de therapeut en als de cliënt/patiënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt/patiënt de toegang te ontzeggen tot het pand waarin de behandeling plaatsvindt.
 • In geval van calamiteiten dient de cliënt/patiënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen van de cliënt/patiënt in of rondom het pand waarin de behandeling plaatsvindt.
 • De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn in bezit van Praktijk Free Flow. Het maken van een kopie, door middel van fotokopie, screenprinting, screenshots of welke vorm van dupliceren van deze site of delen hiervan zijn strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.
Als je niet akkoord bent met het privacybeleid, de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden, dan kan ik jou niet in behandeling nemen.