Privacy beleid

Bij het maken van een afspraak ga je automatisch ook akkoord met het privacybeleid, de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden van Praktijk Free Flow.
 Privacybeleid persoonsgegevens:

Algemeen:

Binnen Praktijk Free Flow is er veel zorg en aandacht voor jouw privacy. Voor een gedegen behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier voor jouw aanmaak. Dit is niet alleen belangrijk voor mij als jouw behandelend therapeut, om je de optimale zorg te kunnen verlenen maar ook voor jouw zelf is het heel belangrijk. Dit omdat het bijdraagt aan het kunnen registreren, opstellen en uitvoeren van een passende behandelstrategie. Tevens is het een wettelijke verplichting vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volg.
 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens en dat ik de enige ben die toegang heeft tot de gegevens in jouw dossier.
 • Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit wordt ook wel beroepsgeheim genoemd.

Wel kan het voorkomen dat ik de gegevens in jouw dossier voor andere doeleinden nodig zal hebben. Denk hierbij bijv. aan:

 • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Dit alles zal ten alle tijden alleen plaatsvinden met uw expliciete toestemming.

Welke gegevens staan er in jouw dossier?

 • De Anamnese  De anamnese bestaat uit een schriftelijke uitwerking van ons 1e gesprek. Het bevat alle informatie omtrent jouw hulpvraag, de klachten en jouw gezondheidstoestand. Het bevat aantekeningen betreffende de onderzoeken (pols-, tong-, en eventuele palpatiegegevens). Het bevat een omschrijving van de uitvoering van de behandeling en jouw eventuele reactie hierop. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld jouw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat.
 • Aantekeningen en bevindingen inclusief data van de vervolgconsulten en behandelingen.
 • Overzicht van eventuele
 • Gegevens die in het kader van de behandeling noodzakelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld de uitspraak van een arts of collega therapeut zijn. Maar kan ook een laboratoriumonderzoek of foto/scan bevatten.
 • Jouw volledige naam, (inclusief initialen en achternaam) adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, BSN en nummer van jouw zorgverzekeraar.

Financiële administratie:

Een klein deel van de gegevens uit het cliënt-dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,  zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. De gegevens die op factuur terug vindt zijn enkel en  alléén de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Als je jouw factuur wilt kunnen declareren bij jouw zorgverzekering dienen de volgende gegevens op de factuur zichtbaar te zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • verzekeringsgegevens
 • geboortedatum
 • korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. “Acupunctuur” en/of een prestatiecode
 • datum van de behandeling
 • de kosten en duur van het consult

 Bewaartermijn persoonsgegevens:

De gegevens in jouw dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO vereist.

Jouw rechten m.b.t. privacy zijn:

 • Bij het intakegesprek vraag ik jouw toestemming voor het vastleggen en verwerken van gegevens.
 • Jouw toestemming wordt genoteerd in jouw dossier.
 • In jouw dossier wordt i.v.m. dataminimalisatie niet meer gegevens genoteerd dan voor de behandeling noodzakelijk is.
 • Je hebt altijd het recht om een verleende toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (zgn. dataportabiliteit).
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over mijn wijze van omgang met jouw gegevens bij mijn beroepsorganisatie (vbag.nl) dan wel de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Het recht en de grondslag voor dit privacybeleid  vind je verder terug in jouw behandelovereenkomst.

Verwerkingsregister

Praktijk Free Flow is verplicht om een verwerkingsregister bij te houden omdat er risicovolle gezondheidsgegevens van personen worden verwerkt. In het verwerkingsregister wordt opgenomen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel, waar deze worden opgeslagen en met wie deze worden gedeeld. In dit privacybeleid wordt dit voor een groot deel al beschreven.

DPIA

Een Data Protection Impact Assessment moet worden uitgevoerd als de gegevensverwerking een hoog privacy-risico oplevert. Grootschalige verwerkingen van gegevens over gezondheid vallen daaronder. Op grond van overweging 91 van de AVG zijn individuele zorgprofessionals uitgezonderd van deze verplichting.

 Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik dat bericht bewaar. Soms vraag ik naar persoonlijke gegevens die voor die situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te beantwoorden. Deze gegevens zal ik in principe niet combineren met andere gegevens waarover ik beschik, tenzij dit voor jouw behandeling relevant is.

 Website en cookies

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen ik jou om persoonsgegevens te verstrekken (email-adres). Dit gegeven wordt uitsluitend gebruikt om deze dienst te verlenen. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. De website kan gebruik maken van cookies maar deze zullen uitsluitend van analytische en functionele aard zijn. Je kunt deze desgewenst uitschakelen via jouw browser.

Nieuwsbrief

Periodiek verschijnt er een nieuwsbrief/blog van mij. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je daarvoor af te melden. Voor het versturen van de nieuwsbrief maak ik gebruik van MailChimp.

Beveiliging

De bescherming van jouw gegevens neem ik als behandelaar serieus. Passende maatregelen tref ik zoveel mogelijk om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoek ik jou direct met mij contact op te nemen.

 Protocol Datalek

Praktijk Free Flow heeft een protocol opgesteld voor een datalek of beveiligingsincident.